Privacy statement

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid
1.1 Zwemschool Sandra verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Zwemschool Sandra inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.
1.2 Zwemschool Sandra respecteert en beschermt uw privacy. Zwemschool Sandra zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.zwemschoolsandra.nl  kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.
1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Zwemschol Sandra toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
1.4 Zwemschool Sandra zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling
2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Zwemschool Sandra.
2.2 Zwemschool Sandra gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze website af te stemmen op uw behoeften.
2.3 Zwemschool Sandra zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Zwemschool Sandra daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Zwemschool Sandra. 
2.4 Zwemschool Sandra zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Wijzigen van persoonsgegevens
3.1 Een inschrijver kan altijd zijn/haar persoonsgegevens opvragen. Inschrijver heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen.
3.2 Inschrijvers jonger dan 14 jaar kunnen niet geregistreerd worden. 15, 16 en 17 jarigen kunnen zich slechts inschrijven met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.

Artikel 4 Koppeling websites derden
4.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.zwemschoolsandra.nl. Zwemschool Sandra heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Zwemschool Sandra  bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 5 Veiligheid
5.1 Zwemschool Sandra doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Zwemschool Sandra fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Artikel 6 Verdenking misbruik
6.1 Zwemschool Sandra behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Zwemschool Sandra  het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Zwemschool Sandra heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Zwemschool Sandra passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Zwemschool Sandra of aangifte bij de politie.

Artikel 7 Cookies en IP-adressen
7.1 Zwemschool Sandra kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Zwemschool Sandra, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.
7.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.
7.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Zwemschool Sandra zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Zwemschool Sandra bemoeilijken.

Artikel 8 Portretrecht
8.1 Zwemschool Sandra kan van bepaalde activiteiten foto's en video-opnamen maken. Deze worden door ons uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, zoals verstrekking aan de eigen cursisten, gebruik voor nieuwsbrieven en plaatsing op de website www.zwemschoolsandra.nl of onze Facebook pagina Zwemschool Sandra Hoevenaars. Zwemschool Sandra verstrekt deze foto's niet aan derden. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik kunt u contact met ons opnemen via info@zwemschoolsandra.nl of bellen met 06-81498174

Artikel 9 Wijziging privacyverklaring
9.1 Zwemschool Sandra heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.zwemschoolsandra.nl. Zwemschool Sandra is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 10 Klachten

10.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Zwemschool Sandra.

Artikel 11 Telefonisch meldpunt & vertrouwenspersonen

11.1 Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.
Als branche-intstituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.
Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Klik hier om meer te lezen over het telefonisch meldpunt van NPZ-NRZ.

Artikel 12 Overgangs- en slotbepalingen
12.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.
Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Zwemschool Sandra kunt u een e-mail sturen naar info@zwemschoolsandra.nl